POP CULTURE

咪睇小平成幪面超人系列
小田切讓等型男的成名地

4, APRIL, 2019

早排Premium Bandai為成人向的幪面超人變身腰帶「CSM系列」引入香港而舉行平成幪面超人「連續變身大賽」,當中的比賽變身片段更於網絡引起罵戰。幪面超人於平成年代起,起用型男當主角,令幪面超人的觀眾層更廣,甚至為日本藝能界發掘了多位日本新世代男星,小田切讓與佐藤健等實力派都是出生自平成幪面超人系列,所以話,唔好以為幪面超人只係小朋友的特攝片咁簡單。

ALEX NG
DIGITAL CONTENT MANAGER