SPORT

三分滿天飛
NBA今季5大三分射手

6, APRIL, 2018

自勇士冒起後,三分球似乎開始成為主流,1至5號位似乎都需要一定射程才可在聯盟立足,那到底今季在Stephen Curry在傷患困擾下,誰是命中最多三分的球員?

WAYNE LEUNG
EDITORIAL ASSISTANT